The Leading Chinese Theatre in Australia
澳大利亞最具影響力的中文話劇團

文章

2008 Staff List

AddThis Social Bookmark Button

Director/Dramaturg: WANG Hui-Li
Producer: Grant ZHONG Guan
Artistic Director: La Ba

Cast

Liz LI Zi-Xi as Mrs WANG
Harry PENG Chen-Guang as Su-Fu
Alice WANG Xin-Ge as Mrs SHEN
Kent CHEN Sheng-Peng as YUAN Cheng
Ariel WANG Yan as Shu-Zhen
Ashley LIU Shu-Yao as Rui-Jue/Ms HUANG
Adam SUN Qiao as GAO Ke-An
Vivien DING Wen-Wen as Rui-Jue/Ms HUANG
Grant ZHONG Guan as GAO Ke-Ming
Francis ZHANG Yuan-Fang as Ming-Feng
Sue ZHOU Ye-Shu as Concubine CHEN
Simon SHI Wei-Han as Jue-Ming
Emma WANG Xun-Ao as Mrs ZHOU
Karen FANG Lei as Miss Qin
Jacky XU Qi-Hao as Jue-Xin
Zoe ZHOU Wei-Wei as Miss Qin
Jason ZHAO Jia-Sheng as Jue-Xin
WANG Hong-Peng as Ke-Ding
Michael LIU Xiao-Xin as Jue-Hui
Tracy ZHANG Yue as Waner
Jordan LIU Qi-Lin as FENG Le-Shan
Susan WANG Yang as Jue-Shi
SK ZHANG Shi-Kai as Mr GAO
Goukki RUAN Qing-Wei as Bellman
Viola YANG Jing as Mrs QIAN
La Ba as Miss MEI
William WEI Lai as Jue-Ying
Vivian GONG Lan-Wei as Miss MEI
CHEN An-Ting as Jue-Qun
Myrchelle ZHENG Yan as Miss LIU Si

Production

Stage Manager: Michelle REN Wan-Jing
Deputy Stage Manager: Ricky HUI Wah-King
Backstage Manager: Karen FANG Lei
Stage Designer: FEI Jia
Set Design Assistant: LIN Zhen, MENG Yu, Dean JI De-Bin
Property Master: Sherry GAO Xing, Jessica XUE Jie
Lighting Designer: Bob XI Bing
Sound Designer: LI Hua
Sound: Vincent YAO Shun-Yu
Costume Director: Miranda HUANG Chen-Nu
Wardrobe: Claire WU Xiao
Head of Make-up: Livia SHI Lei
Make-up Artist: Vivi QU Wei, LI Ru

Executive

Marketing Advisor: Simon SHI Wei-Han
Ticketing Manager: Luna GU Na, GU Zheng
Ticketing Advisor: Shirley LIU Shu-Yao
Ticketing Assistant: Kevin XU Zhao-Hui
Sponsor Manager: AN Tian-Qi
Sponsor Team Crew: Emma WANG Xun-Ao, Jacky XU Qi-Hao, WANG Zhi-Hui, Miranda HUANG Chen-Nu
Head of Design: Micheal LIU Xiao-Xin
Media Advisor: Adam SUN Qiao, SK ZHANG Shi-Kai, Sue ZHOU Ye-Shu, Zoe ZHOU Wei-Wei
Editor: Myrchelle ZHENG Yan, Harry PENG Chen-Guang, Goukki RUAN Qing-Wei, Kent CHEN Sheng-Peng, William WEI Lai

Customer

© Cathay Playhouse Inc. 2023

蒲蕾製作《1980+》

2012年9月27日(星期四)7:00pm
2012年9月28日(星期五)7:00pm
2012年9月29日(星期六)2:30pm
2012年9月29日(星期六)7:00pm

經典製作《雷雨》

2012年8月10日(星期五)7:00pm
2012年8月11日(星期六)2:00pm
2012年8月11日(星期六)7:00pm
2012年8月12日(星期天)5:00pm