The Leading Chinese Theatre in Australia
澳大利亞最具影響力的中文話劇團

2018 Staff List

AddThis Social Bookmark Button


Director                          WANG Hui-Li

Playwright                      MAI Jia | WANG Hui-Li

Artistic Director               Eugenia le Clercq

Executive Producer         Chris LYU Bo-Chen

Production Manager        Zoe LI Zhi-Ying


Cast

Gordon GUO Zi-Qing as Ryukawa Hihara

WANG Hong-Peng as JIN Sheng-Huo

Denise YE Wei-Dan as LI Ning-Yu

Melissa LI Ya-Jing as GU Xiao-Meng

Josh CUI Zheng Yi as BAI Xiao-Nian

Zeno KONG Zhe as WU Zhi-Guo

Hannah JIANG Ruo-Han as Narrator

Stanley LI Song-Tao as LAO Bie

PENG Duo as Guard A

Christine SHEN Bo as Guard B

Ian NIE Yu-Yan as Spy A

Chris LYU Bo-Chen as Spy B

TIAN Ya-Mu as Woman who bought smoke

 

Production

Original Sound & Music                           Leo FANG Lue

Head of Styling                                      Tracy ZHAO Xin-Yang

Make-up Director                                   Livia SHI Lei


Lighting Assistant                                  
Candy LIANG Yin

Props | Admin Assistant                         Lavinia MING Jie-Qi

Props Assistant                                     Vivian WANG Chen-Ou

Subtitle Translator | Editor                      Ian NIE Yu-Yan

Script Clerk | Stage Manager Assistant     Pluto WANG Bao-Xin

Styling Assistant                                     Jainy ZHANG Jia-Qi

Styling Assistant                                     Haney SONG Han-Ni

Styling Assistant | Foyer Coordinator         Tom CHIU Yi-Wei

Sound Effect Assistant                             Queenie QIU Yu-Qian

Make-up Artist                                       Emily Chen Dan-Ling

Make-up Artist                                       Yuki ZHANG Yu

Make-up Artist                                       Sharon CAI Zhi-Cheng

Make-up Artist                                       Leah HOU Shuang-Xin

Make-up Artist                                       Lyra ZHU Wei-Kun

Make-up Artist                                       ZHOU Tian-Bo

Make-up Artist                                       YANG Xiao-Juan

Make-up Artist                                       SUN Yan

Make-up Artist                                       Kathy XUE Ying


Executive

Production | Design Advisor                         Gordon GUO Zi-Qing
 
Head of Finance | Stage Manager Advisor      Michelle REN Wan-Jing

Public Relationship Coordinator                     Joanna ZHANG Bin

Ticketing                                                    TIAN Ya-Mu

Ticketing                                                    Daisy DOU Meng-Meng

Front House Executive                                 Leah CHEN Wan

Front House Executive                                 Vito HE

Front House Executive                                 Sally HUANG Yu-Rui

Front House Executive                                 Arial WANG Yan

Head of Media and Publicity                         Melissa LI Ya-Jing

Media and Publicity Assistant                       Stanley LI Song-Tao

Photographer                                             SK ZHANG Shi-Kai

Photographer                                             WANG Chen

Photographer                                             Horace LI

Photo Editor                                              Xiao Xiao

Graphic Designer Assistant                          Queenie QIU Yu-Qian

Editor                                                        TIAN Ya-Mu

Editor                                                        Daisy DOU Meng-Meng

Editor                                                        Simona WANG Ying

Editor                                                        Pluto WANG Bao-Xin

Editor                                                        Lavinia MING Jie-Qi

Editor                                                        YU Yi

Social Media Maintenance                            Cheryl CHEN Zi-Yun


Trailer Director | Editor                                Elita GUO Shu

Trailer Cameraman                                      Tony YANG

Trailer Composer                                         Leo FANG Lue

Trailer Cameraman Assistant                        Daisy DAI

Trailer Director Assistant                              Emily LIU Meng-Ying

Trailer Director Assistant                              Hannah HU Xi-Yao


© Cathay Playhouse Inc. 2023

蒲蕾製作《1980+》

2012年9月27日(星期四)7:00pm
2012年9月28日(星期五)7:00pm
2012年9月29日(星期六)2:30pm
2012年9月29日(星期六)7:00pm

經典製作《雷雨》

2012年8月10日(星期五)7:00pm
2012年8月11日(星期六)2:00pm
2012年8月11日(星期六)7:00pm
2012年8月12日(星期天)5:00pm